Λογαριασμός Μέλους

Back to Top

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Σύλλογο

Το σωματείο με την επωνυμία «Goblin’s Tavern – Πανελλήνιος Σύλλογος Δημιουργίας και Ανάδειξης Παιχνιδιών Ρόλων», είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, σκοπός του οποίου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των επιτραπέζιων παιχνιδιών και ειδικότερα παιχνίδια ρόλων και στην ανάπτυξη κάθε σχετικής πρωτοβουλίας που θα εξυπηρετήσει τον σκοπό αυτό. Το καταστατικό του σωματείου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 162/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και το σωματείο έχει εγγραφεί στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, την 08-02-2022 με Α.Μ. 2957/2022.

 

α. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα:

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα ενημέρωση, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων – μελών του Συλλόγου, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός διαβατηρίου, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.

 

β. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων ενός φυσικού προσώπου.

 

γ. Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις: α) με την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς, και β) για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το Νόμο.

Η συμφωνία σας με τους όρους της παρούσας Ενημέρωσης σηματοδοτεί την συναίνεσή σας με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τους σκοπούς λειτουργίας του Συλλόγου (όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρονται). Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Ενημέρωση, καθ’ όσον θα κληθείτε να μας δηλώσετε, εάν έχετε κατανοήσει και Συμφωνείτε ή Διαφωνείτε με το περιεχόμενό της σε περίπτωση που απευθυνθείτε στον Σύλλογο, στα πλαίσια της αίτησης εγγραφής σας ως μέλους.

 

δ. Σκοπός της παρούσας Ενημέρωσης:

Η παρούσα Ενημέρωση ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς για την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες του Συλλόγου. Τα δεδομένα αυτά δύνανται να αφορούν σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ανωτέρω (υπό α.) ενδεικτικά αναφέρθηκαν. Ο Σύλλογος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την σύμφωνα με τη νομοθεσία εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικά με τους αναφερόμενους παραπάνω σκοπούς του. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

 

ε. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

 

στ. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε την δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί o ο Σύλλογος για εσάς, έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, περιορισμού επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε την συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με email στο: mr.goblins.tavern@gmail.com. Ο Σύλλογος θα φροντίσει εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, είτε να σας ενημερώσει αναλυτικά για τους λόγους που ενδεχομένως δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα σας.

 

ζ. Πόσο καιρό ο Σύλλογος διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων του Συλλόγου καθώς και σε έγχαρτο αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία καθ’ όλο το διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένοι ως μέλη του Συλλόγου και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και /ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

η. Πώς ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας;

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε. Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών μέτρων ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών διακομιστών, VPN, firewalls, access controls και κρυπτογράφηση κατά περίπτωση.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους και τέλος να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση διαρροής τους.

 

θ. Μετατροπές

Η παρούσα Ενημέρωση δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

 

Β. Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Στα πλαίσια των ανωτέρω, θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να προβούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που παρέχονται από εσάς με την παρούσα αίτηση, προκειμένου να εκπληρώσει ο Σύλλογος τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο. Εφόσον έχετε ενημερωθεί σχετικά με το περιεχόμενο της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τον Σύλλογο, που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, και συναινείτε με την επεξεργασία για τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε να υπογράψετε την παρούσα δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής νέου μέλους. Η μη παροχή συγκατάθεσης, ή των απαιτούμενων στοιχείων, καθώς και η τυχόν άρση της συγκατάθεσής σας στο μέλλον, θα παρέχει στον Σύλλογο το δικαίωμα της άρνησης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής του που απορρέει από το Νόμο. Σε κάθε περίπτωση σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης της. Σ’αυτή την περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συλλόγου και στο mail: mr.goblins.tavern@gmail.com.