Λογαριασμός Μέλους

Back to Top

Καταστατικό Goblin’s Tavern
Πανελλήνιος Σύλλογος Δημιουργίας & Ανάδειξης Παιχνιδιών Ρόλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1: Επωνυμία και έδρα

1.1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Goblin’s Tavern – Πανελλήνιος Σύλλογος Δημιουργίας και Ανάδειξης Παιχνιδιών Ρόλων» και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Για τη δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα χρησιμοποιείται το διακριτικό γνώρισμα «Goblin’s Tavern».

1.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 μπορεί να ιδρυθεί παράρτημα του Συλλόγου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

1.3. Το σωματείο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

1.4. Το σωματείο έχει σφραγίδα που αναγράφει κυκλικώς με κεφαλαία γράμματα, εντός δύο ομόκεντρων κύκλων, την επωνυμία  «Goblin’s Tavern – Πανελλήνιος Σύλλογος Δημιουργίας και Ανάδειξης Παιχνιδιών Ρόλων» και στο κέντρο φέρει αρνητική παράσταση – προτομή.

Άρθρο 2: Σκοπός

2.1. Σκοπός του σωματείου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των επιτραπέζιων παιχνιδιών και ειδικότερα παιχνίδια ρόλων και στην ανάπτυξη κάθε σχετικής πρωτοβουλίας που θα εξυπηρετήσει τον σκοπό αυτό. Το σωματείο έχει εθελοντικό χαρακτήρα και όλες οι δραστηριότητες του επαφίενται στον εθελοντισμό των μελών του, τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα ο σκοπός του σωματείου συνίσταται:

α) Στην ανάδειξη των υπαρχόντων επιτραπέζιων παιχνιδιών, στην ευρεία ελληνόφωνη κοινότητα ανά τον κόσμο, και στην προώθηση και προβολή του πολιτιστικού δυναμικού της ενασχόλησης με τα επιτραπέζια παιχνίδια και της κοινότητας των παικτών τους.

β) Στην δημιουργία i) λογοτεχνικών έργων, ii) νέων επιτραπέζιων και πρωτότυπων συστημάτων, και iii) σεναρίων, και συμπληρωματικών κανόνων στα υπάρχοντα επιτραπέζια παιχνίδια.

γ) Στην προβολή, ανάδειξη και προώθηση ελληνόφωνων δημιουργών παιχνιδιών, σεναρίων ή συμπληρωματικών βιβλίων κανόνων, εφόσον το περιεχόμενο τους κρίνεται αξιόλογο.

δ) Στην ενημέρωση της ελληνικής κοινότητας για θέματα που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα παικτών για επιτραπέζια παιχνίδια.

ε) Ως μέσο συνάντησης και γνωριμίας συντελεστών, όπως συγγραφείς, αρθρογράφοι, σελιδοποιοί, χαρτογράφοι, καλλιτέχνες που σκοπό έχουν σε σύμπραξη προς την δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου προς χρήση της ελληνόφωνης κοινότητας.

στ) Στην ανάπτυξη, σύσφιξη των σχέσεων των μελών του αλλά και στην μεταξύ τους δικτύωση ώστε να βρίσκουν διαθέσιμες ομάδες για να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις για τα επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και για να συμμετέχουν στα επιτραπέζια παιχνίδια αυτά, διά ζώσης ή και εξ αποστάσεως, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ζ) Στην μελέτη, έρευνα, ανάπτυξη, μετάφραση και γενικότερα πνευματική εργασία που θα συμβάλει στην διάδοση και εκμάθηση των παιχνιδιών, καθώς και παντός τύπου συναντήσεων, επιδείξεων, εργαστηρίων για την εξάσκηση τους.

η) Στην εκπαίδευση των μελών του Συλλόγου στο να γίνουν ενεργά μέλη, προσφέροντας περιεχόμενο στην κοινότητα. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τεχνικές γραψίματος, αφήγησης, σελιδοποίησης, χαρτογράφησης, ψηφιακών μέσων επεξεργασίας εικόνας ή βίντεο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνθέσει ένα σύγχρονο επιτραπέζιο παιχνίδι.

θ) Στην σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων και συνεργασίας τόσο με άλλους συλλόγους με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, όσο και με μορφωτικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, οργανισμούς και δημοτικές ή κρατικές υπηρεσίες.

ι) Στην συμμετοχή του σωματείου σε ευρύτερες ελληνικές και διεθνείς ενώσεις, με σκοπό την ανάπτυξη και προβολή των επιτραπέζιων παιχνιδιών και την γνωριμία και ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μαζί τους.

2.2. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών θα επιδιωχθεί με τα παρακάτω μέσα:

α) Με την δημιουργία και έκδοση πρωτότυπου περιεχομένου άρθρων, φυλλαδίων, βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με θέματα που αφορούν τα επιτραπέζια παιχνίδια ρόλων ή και παρεμφερών παιχνιδιών και θεμάτων που η κατηγορία περιλαμβάνει όπως οι επιστήμες των μαθηματικών, ιστορίας, ψυχολογίας, παιδαγωγικής και ούτω καθεξής.

β) Με την δημιουργία και τήρηση ιστοσελίδων και σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

γ) Με την δημιουργία πλατφόρμας αγγελιών με χρήση της οποίας παίκτες θα έρχονται σε επαφή για το παιχνίδι του ενδιαφέροντος τους.

δ) Με την δημιουργία και δημοσίευση οπτικοακουστικών παραγωγών που στόχο έχουν στην εκπαίδευση, επίδειξη, ή ψυχαγωγία πάνω στο θέμα των επιτραπέζιων παιχνιδιών.

ε) Με την διοργάνωση συναντήσεων/παιχνιδιών, διαγωνισμών, εκθέσεων και συγκεντρώσεων με σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου.

στ)  Με τη συμμετοχή σε κάθε είδους διοργανώσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο, και με την ενίσχυση, υιοθέτηση και συμμετοχή σε δραστηριότητες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που υπηρετούν ή συμπορεύονται με τους σκοπούς του Συλλόγου, εντός ή εκτός Ελλάδας

ζ) Με τη συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θεσμούς, οργανισμούς, πολιτιστικούς συλλόγους και  εθνικούς ή διεθνείς φορείς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

η) Με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεστιάσεων, εκδρομών, προβολών ταινιών και εν γένει εκδηλώσεων σχετικών με τα επιτραπέζια παιχνίδια (ρόλων).

θ) Με την δημιουργία και λειτουργία χώρου διεξαγωγής συγκεντρώσεων και εντευκτηρίου, με την αγορά ή μίσθωση ακινήτου για την στέγαση τους, και με την εν γένει οικονομική εκμετάλλευση τους.

ι) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα βοηθά στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

Άρθρο 3: Μέλη

3.1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, ελεύθερα και επίτιμα. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου είναι όλα τακτικά μέλη.

3.2. Τακτικό μέλος του σωματείου εγγράφεται οποιοδήποτε άτομο έχει συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας του, έχει την ιδιότητα του ελεύθερου μέλους για τουλάχιστον ένα έτος και έχει αποδεδειγμένα συμμετάσχει στις δραστηριότητες και στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνυποβάλλεται μαζί με γραπτή πρόταση δύο παλαιών μελών του Συλλόγου που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος ως τακτικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός 2 μηνών να αποφανθεί επί της αιτήσεως. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους.

3.3. Ελεύθερο μέλος εγγράφεται οποιοδήποτε άτομο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, αποδέχεται τους σκοπούς και τους στόχους του Συλλόγου και έχει αποδεδειγμένα επιδείξει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες και στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Τα ελεύθερα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, ούτε και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, στην οποία μπορούν να παρίστανται και να εκφέρουν λόγο.

3.4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή αιτήσεως του 1/5 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου, ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη του Συλλόγου άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον τομέα τους και στον Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής και λοιπών εισφορών.

3.5. Το τέλος εγγραφής, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καταβάλλεται μαζί με την αίτηση για εγγραφή, είτε στην έδρα του Συλλόγου είτε σε ειδικά τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό και θα αποδεικνύεται από σχετική απόδειξη  του Συλλόγου ή/και από παραστατικό κατάθεσης στην τράπεζα.

3.6. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημερομηνία εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής, δεν επιδέχεται αντιπροσώπευσης, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 22.6 του παρόντος, και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

3.7. Τα τακτικά μέλη μπορούν, οποτεδήποτε, με αίτησή τους απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο, να μεταβάλουν την ιδιότητά τους από τακτικό σε ελεύθερο μέλος.

Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

4.1.  Τα μέλη δικαιούνται:

α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα,

β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο,

γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου,

δ) Να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον Σύλλογο, και να αναπτύσσουν τις  απόψεις τους ενώπιον των αρμόδιων οργάνων

ε) Να συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του άρθρου 22.3 του παρόντος

στ) Να ενημερώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε υπόθεση που αφορά τον Σύλλογο και να υποβάλλουν στο ανωτέρω όργανο προφορικές ή γραπτές προτάσεις

ζ) Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος και να κάνουν χρήση των πραγμάτων και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη διάθεσή του

η) Να αποχωρούν ελεύθερα από τον Σύλλογο

Σημειώνεται ότι ειδικά ως προς τα ανωτέρω υπό (β) και (γ), ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 3.3. του παρόντος Καταστατικού.

4.2. Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να συμμετέχουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στις Γενικές Συνελεύσεις και στις δραστηριότητες του Συλλόγου προς πραγματοποίηση του σκοπού του,

β) Να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά και πράξη που αντιβαίνει στα συμφέροντα του Συλλόγου,

γ) Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, καθώς και τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος,

δ) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου, με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών και με τις διατάξεις του Νόμου, που αφορούν τα σωματεία

4.3. Παράβαση των διατάξεων του Νόμου και του παρόντος επισύρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Άρθρο 5: Συνδρομή

5.1. Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια. Το ύψος της, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής αυτής, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5, δύναται, μία φορά το έτος, να ορίζεται έκτακτη εισφορά, εφόσον επιβάλλεται από τις οικονομικές συνθήκες ή τις ανάγκες του σωματείου. Το ύψος της εισφοράς αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο της ετήσιας τακτικής συνδρομής.

5.3. Η ετήσια συνδρομή δύναται να αυξηθεί μέχρι το ποσό που θα δηλώσει εγγράφως το μέλος που το επιθυμεί. Η δυνάμει της έγγραφης δήλωσης αύξηση αυτή θα αφορά μόνο ένα έτος. Δυνατή είναι και η προκαταβολή εισφορών μέχρι δύο έτη.

5.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να ορίσει χαμηλότερη ετήσια συνδρομή σε μέλη με αποδεδειγμένες οικονομικές δυσκολίες.

5.5. Τα μέλη που δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένα δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν σε Γενικές Συνελεύσεις. Η καταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη που καθυστερούν επί δύο έτη την καταβολή της ετήσιας συνδρομής καλούνται εγγράφως, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους εντός εύλογης προθεσμίας. Αν δεν ανταποκριθούν, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6: Αποχώρηση μέλους

6.1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί ελεύθερα από τον Σύλλογο, με κατάθεση γραπτής αίτησης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν τη λήξη του οικείου λογιστικού έτους. Με την αποχώρησή του το μέλος οφείλει να καταβάλει τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές του. Το μέλος που αποχώρησε από τον Σύλλογο δεν δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή των ποσών που κατέβαλε λόγω εγγραφής και συνδρομής και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

6.2. Το μέλος που άσκησε το δικαίωμα αποχώρησής του μπορεί να επανεγγραφεί στον Σύλλογο, ως μέλος ίδιας κατηγορίας με αυτή στην οποία ανήκε πριν την αποχώρησή του, μετά από αίτησή του, συνοδευόμενη από τα τυχόν απαιτούμενα  έγγραφα, αφού προηγουμένως καταβάλει τις τυχόν οφειλόμενες μέχρι την αποχώρησή του εισφορές. Τα μέλη που αποχωρούν και επανεγγράφονται εντός έτους δεν οφείλουν να καταβάλουν δαπάνη εγγραφής.

Άρθρο 7: Αποβολή μέλους

7.1. Μέλη που καθυστερούν επί δύο έτη την καταβολή της ετήσιας συνδρομής καλούνται εγγράφως, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους εντός εύλογης προθεσμίας. Αν δεν ανταποκριθούν, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.2. Στα μέλη που επιδεικνύουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς και τα  συμφέροντα του Συλλόγου, ή/ και δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου, επιβάλλεται γραπτή επίπληξη. Εφόσον τα μέλη δεν συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της γραπτής παρατήρησης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία 4/5 των μελών του. Πριν την λήψη της απόφασης, το μέλος καλείται προς απολογία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που το μέλος δεν εμφανιστεί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και χωρίς την απολογία του. Το μέλος που διαγράφηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει με αίτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει αμετάκλητα εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση περιέρχεται σε αυτή.

7.3. Τα μέλη δύναται να αποβληθούν σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

7.4. Το μέλος που αποβλήθηκε έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου) ή της Γενικής Συνέλευσης (στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος), αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος για την αποβολή του.

7.5. Το μέλος που αποβλήθηκε από τον Σύλλογο δεν δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή των ποσών που κατέβαλε λόγω εγγραφής και συνδρομής και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 8: Πόροι

Πόροι του Συλλόγου συνιστούν:

α) Οι εισφορές εγγραφής, οι τακτικές ετήσιες συνδρομές και οι τυχόν έκτακτες συνδρομές που δύνανται να οριστούν

β) Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και από την κυκλοφορία εντύπων ή άλλων εκδόσεων, και τα έσοδα από διαφημίσεις

γ) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, και γενικά κάθε είδους ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από φυσικά και κάθε είδους νομικά πρόσωπα

δ) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου

ε) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 9: Όργανα του συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Η Γενική Συνέλευση

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή –  «Γερουσία»

 

Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10: Μέλη –Σύνθεση  – Θητεία

10.1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος. Κατ΄ εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

10.2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα ή επίτιμα μέλη.

10.3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Έφορος. Τα μέλη είναι άμισθα και εκλέγονται μαζί με τρία αναπληρωματικά μέλη. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και του Έφορού δεν γίνεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

10.4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, ξεκινάει την ημερομηνία της συγκρότησής του και λήγει την ίδια ημέρα μετά από δύο έτη. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του παρατείνεται μέχρι την εκλογή του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11: Συγκρότηση σε σώμα

Εντός οκτώ ημερών από την εκλογή του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά ψήφων σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου ή του συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, με πρόσκληση του δεύτερου κατά σειρά ψήφων, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.

Άρθρο 12: Σύγκληση και συνεδριάσεις

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της συνεδρίασης. Σε εντελώς έκτακτες περιστάσεις, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κληθούν και την ίδια μέρα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως με πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς αυτόν, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση.

12.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του.

12.4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα και συμφωνούν, μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ή χωρίς πρόσκληση. Τα πρακτικά συνεδρίασης θα πρέπει να υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα, ενώ τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών από τον Πρόεδρο (ή τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση αναπλήρωσης) και τον Γραμματέα.

12.5. Εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται, μετά από σχετική πρόσκληση, που τους κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της συνεδριάσεως, και μέλη του σωματείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) σε περίπτωση που μέλος του Συλλόγου έχει υποβάλλει ορισμένη, προφορική ή γραπτή, πρόταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και το τελευταίο κρίνει ότι πρέπει να κληθεί προς ανάπτυξη ή υποστήριξη ή περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος, ii) στην περίπτωση του άρθρου 7.2. του παρόντος, όταν εκκρεμεί λήψη απόφασης για αποβολή μέλους του σωματείου, το απειλούμενο με την πειθαρχική ποινή αυτή μέλος καλείται προκειμένου να απολογηθεί, προφορικά ή με κατάθεση γραπτού υπομνήματος, iii) σε περίπτωση που τακτικό μέλος του σωματείου επιθυμεί να παρακολουθήσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτησή του και αποδοχή της αίτησης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13: Αντικατάσταση και παύση μελών

13.1 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα για περισσότερες από δέκα συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο.

13.2. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποχώρησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3. Με πρόταση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, μπορεί να υποβληθεί στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως θέμα ημερήσιας διάταξης πρόταση ανάκλησης μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας για τακτική διαχείριση.

13.4. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης, ή ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και αντικατάστασής του από επιλαχόντα, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ανασύνθεση. Η ανακατανομή των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και οποτεδήποτε, εφόσον ληφθεί σχετική απόφασή του, με αυξημένη πλειοψηφία.

13.5. Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή εκπέσουν, και αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες, τέσσερα από τα πέντε μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εντός ενάμιση μήνα έκτακτη Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία του Συλλόγου, αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης, τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής του και πράττει οποιαδήποτε ενέργεια για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών του

β) Εκπροσωπεί νόμιμα τον Σύλλογο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους) με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό του Συλλόγου

γ) Διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου

δ) Ευθύνεται για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, του παρόντος καταστατικού, και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

ε) Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

στ) Συντάσσει τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό

ζ) Αποφασίζει για την είσοδο και για την αποβολή των μελών του Συλλόγου και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη

η) Καθορίζει την επιβολή και το ύψος τυχόν έκτακτης εισφοράς

θ) Αποφασίζει για την ίδρυση παραρτημάτων

ι) Αποφασίζει για τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας

ια) Κατά τη λήξη της θητείας του, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το αρχείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων των στοιχείων

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητές του, σε άλλο πρόσωπο, μέλος του σωματείου ή τρίτο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 15: Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

α) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και διοικητικών αρχών, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνεργασία με τον Γραμματέα

γ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τα πρακτικά συνεδριάσεων μαζί με τον Γραμματέα

δ) Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Συνομολογεί και συνάπτει συμβάσεις, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία, μαζί με τον Γραμματέα

ζ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου

η) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, αποδείξεις, πιστωτικούς τίτλους, πράξεις αποδοχής κληρονομιών, δωρεών και κληροδοσιών

θ) Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου

ι) Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου

ια) Καλεί την Γερουσία για τον έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου

ιβ) Σε περίπτωση που, εκτελώντας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώσει ότι ενδέχεται να προκύψει, από την εκτέλεση της απόφασης αυτής, βλάβη των συμφερόντων και των σκοπών του σωματείου ή/και οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία, παγώνει οποιαδήποτε κίνηση και δράση μέχρι να απορριφθεί ή επανεκκινηθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο.

ιγ) Αποφασίζει την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο

Άρθρο 16: Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του και συνεργάζεται με αυτόν σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 17: Γραμματέας

Ο  Γραμματέας:

α) Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οποιαδήποτε ανακοίνωση του Συλλόγου προς τα μέλη του ή και προς τρίτους

β) Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων

γ) Έχει την ευθύνη της αλληλογραφίας και του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου

δ) Τηρεί το αρχείο του Συλλόγου, φυλάσσει τη σφραγίδα του, τηρεί Μητρώο μελών και Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών

ε) Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο

Άρθρο 18: Ταμίας

18.1. Ο Ταμίας:

α) Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου

β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντα εντός των ορίων που θέτουν οι αποφάσεις αυτές

γ) Κινεί μαζί με τον Πρόεδρο τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος

δ) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και τις αποδείξεις πληρωμών και εισπράξεων

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο απολογισμό του Ταμείου. Σύνταξη απολογισμού μπορεί να ζητηθεί και νωρίτερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα διαθέσιμα χρήματα του Συλλόγου, διατηρεί όμως στο Ταμείο, για τις τρέχουσες ανάγκες, ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί, ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη των κατατεθειμένων στην τράπεζα χρημάτων γίνεται από τον Ταμία κατόπιν έγγραφης εντολής και εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορά σε συγκεκριμένη και σαφώς προσδιορισμένη ποσότητα εισπράξεων ή ποσών.

ζ) Θέτει στη διάθεση της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γερουσίας και του Συλλόγου οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου που του ζητηθεί

η)  Κατά το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του περατωθέντος λογιστικού έτους και τον παραδίδει στην Γερουσία.

18.2. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.

Άρθρο  19: Έφορος

Ο Έφορος αναλαμβάνει την διαχείριση του υλικού εξοπλισμού του Συλλόγου, και τη φροντίδα και την καταγραφή της κινητής και της ακίνητης περιουσίας αυτού. Είναι αρμόδιος για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά τη διατήρηση του απαραίτητου υλικού του σωματείου και για την υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση αυτού. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και με τον Ταμία και παρέχει βοήθεια κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, σε περίπτωση που του ζητηθεί.

Άρθρο 20: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του ή με μέλος της Γερουσίας, με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5. Για σύναψη τέτοιας σύμβασης με μέλος του Συλλόγου που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γερουσίας, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

20.2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι του σωματείου για κάθε ζημία που αυτό υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, εκτός αν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους αυτή καταχωρίστηκε στα πρακτικά.

ΙΙ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα για:

α) Την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γερουσίας

γ) Την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γερουσίας

δ) Την τροποποίηση του καταστατικού

ε) Τη διάλυση του Συλλόγου

Άρθρο 22: Σύγκληση

22.1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

22.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο, η πρώτη εντός των μηνών Ιουλίου ή Αυγούστου, και η δεύτερη εντός του Δεκεμβρίου, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.3. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται οποτεδήποτε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν και τα μέλη του Συλλόγου, με έγγραφη αίτηση του 1/5 του συνολικού αριθμού τους, καθώς και η Γερουσία. Η αίτηση αυτή απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός πέντε ημερών, η οποία οφείλει να συνέλθει εντός δέκα ημερών από τη σύγκλησή της. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της.

22.4. Τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα  του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινοποιείται, στην περίπτωση των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν, και στην περίπτωση των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν,  στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με ταχυδρομείο ή αναρτάται στις σελίδες που διατηρεί ο Σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην ιστοσελίδα του. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερομηνία, τον τόπο και τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωση για τη δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και τη σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση ματαίωσης της πρώτης λόγω μη απαρτίας.

22.5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται όλα τα μέλη, και να ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξή της και τα επίτιμα μέλη.

22.6. Κάθε μέλος δικαιούται να παρίσταται και να ψηφίζει αυτοπροσώπως. Μέλος του σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να αντιπροσωπεύσει μέχρι ένα άλλο μέλος, που έχει δικαίωμα ψήφου και κωλύεται να παρασταθεί αυτοπροσώπως. Η αντιπροσώπευση αποδεινύεται με έγγραφο της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου, που προσκομίζεται πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων συνυπολογίζεται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας.

22.7. Η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά, πέραν τυχόν άλλων θεμάτων, τα εξής:

α) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Έγκριση του ισολογισμού και προϋπολογισμού

γ)  Επικύρωση των υποβαλλόμενων πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενου έτους

22.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/10 των μελών και έχει κατατεθεί στη Γραμματεία τουλάχιστον επτά μέρες πριν την ημερομηνία των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 23: Απαρτία και λήψη αποφάσεων

23.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ο ήμισυ πλέον ενός των μελών, τα οποία πρέπει να είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όσα μέλη και αν παρίστανται.

23.2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστωθεί ότι τα παρόντα μέλη έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της με φανερή ψηφοφορία από όλα τα μέλη του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και διευθύνει τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα, και δίνει τον λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Στη συνέχεια καλεί τη Γενική Συνέλευση να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εφόσον η συζήτηση του θέματος αυτού αποφασιστεί ομόφωνα από όλα τα παρόντα μέλη. Ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

23.3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

23.4. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών πλέον ενός και αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

23.5. Για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

23.6. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου η ψηφοφορία είναι μυστική:

α) Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γερουσίας

β) Στις περιπτώσεις που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο για θέμα αποβολής μέλους

γ) Επί ζητημάτων εμπιστοσύνης και προσωπικών εν γένει θεμάτων

23.7. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του μέχρι και τον τρίτο βαθμό.

23.8. Ο Σύλλογος λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα όσων συμμετέχουν από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τη συμμετοχή αποκλειστικά προσώπων που δικαιούνται να συμμετάσχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, και την ασφάλεια της  ηλεκτρονικής σύνδεσης. Εξασφαλίζει επίσης τη δυνατότητα των εξ αποστάσεων συμμετεχόντων να παρακολουθούν με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, να απευθύνονται σε αυτήν, προφορικά ή εγγράφως, και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενώ μεριμνά και για την ακριβή καταγραφή της ψήφου των συμμετεχόντων από απόσταση.

23.9. Τα πρακτικά συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για φύλαξη.

 

III. Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 24: Ελεγκτική Επιτροπή/«Γερουσία» – Αρμοδιότητες

24.1. Η Γερουσία εκλέγεται για το ίδιο διάστημα και στην ίδια εκλογική διαδικασία με την οποία εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από τρία μέλη και ένα αναπληρωματικό. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, η Γερουσία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος συντονίζει το έργο της. Τα υποψήφια μέλη της Γερουσίας δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την εφορευτική επιτροπή.

24.2. Έργο της Γερουσίας είναι η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δικαιούται να εξετάζει και να ελέγχει όλα τα τηρούμενα από το σωματείο βιβλία και έγγραφα και να ζητήσει οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

24.3. Σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, η Γερουσία μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να θέση υπόψη της τα πορίσματα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.3 του παρόντος, στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός πέντε ημερών, η οποία οφείλει να συνέλθει εντός δέκα ημερών από τη σύγκλησή της. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της.

24.4. Για την αντικατάσταση και την παύση των μελών της Γερουσίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13.1 έως και 13.4 του παρόντος. Σε περίπτωση έλλειψης αναπληρωματικών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εντός ενάμιση μήνα έκτακτη Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες προς εκλογή μελών της Γερουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 25: Υποβολή υποψηφιότητας

25.1. Κάθε δύο έτη, κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γερουσίας. Στην πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία θα γίνουν οι αρχαιρεσίες περιλαμβάνεται η πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, οι οποίες θα διεξάγονται, στο σύνολό τους και για όλα τα μέλη, είτε στην έδρα του Συλλόγου, είτε εξ αποστάσεως, με χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων προσώπων, ή με χρήση ειδικής ιστοσελίδας που θα δημιουργείται ή θα επιλέγεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, από πάροχο της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διεξαγωγής των αρχαιρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μυστικότητα και η μοναδικότητα της ψήφου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει στην παραδοσιακή ψηφοφορία.

25.2. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

25.3. Τα τακτικά μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και πέντε ημέρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Τα τακτικά μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγειν.

25.4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων ενεργείται με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου και πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται ο πίνακας των ανακηρυχθέντων συνδυασμών ή/και υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

25.5. Οι υποψήφιοι μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες με διάφορα ψηφοδέλτια ή να κατέλθουν ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας των συνδυασμών αναγράφουν την επωνυμία του συνδυασμού, τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, και τους υποψήφιους για την Γερουσία, επίσης κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Εφόσον δεν υποβληθούν υποψηφιότητες συνδυασμού ή συνδυασμών αλλά μεμονωμένες υποψηφιότητες, όλοι όσοι ανακηρυχθούν καταχωρίζονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε όργανο σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

25.6. Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα των ανακηρυχθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης κατατίθενται στην γραμματεία του σωματείου τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

Άρθρο  26: Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και δύο μέλη – γραμματείς. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, και με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γερουσίας.

Άρθρο 27: Διαδικασία εκλογών

27.1. Η διαδικασία της ψηφοφορίας ξεκινάει μετά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά και την εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής.

27.2. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους των επιτρεπόμενων σταυρών υπολογίζονται υπέρ των συνδυασμών, χωρίς να προσμετρώνται σταυροί υπέρ των υποψηφίων. Στην περίπτωση ενός και μόνο, ενιαίου ψηφοδελτίου, ψηφοδέλτια με περισσότερους των προβλεπόμενων σταυρών είναι άκυρα. Σε περίπτωση ακυρότητας του ψηφοδελτίου, αυτή αναφέρεται σε όλο το ψηφοδέλτιο.

27.3. Όταν υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση ισοψηφίας ανάμεσα σε υποψήφιους διαφορετικών συνδυασμών, όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια.

27.4. Τα αποτελέσματα της διαλογής των ψήφων αναγράφονται σε πίνακα διαλογής, που εμφανίζει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

27.5. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την Γερουσία.

27.6. Η εκλογή των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ως εξής: Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το εκλογικό μέτρο προκύπτει έπειτα από διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή με τον αριθμό πέντε. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες  έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού. Υπολογίζονται μόνο ακέραιοι αριθμοί. Οι έδρες που απομένουν από την πρώτη κατανομή καταλαμβάνονται, από τους συνδυασμούς που έχουν λάβει τουλάχιστον μία έδρα (δηλαδή από τους συνδυασμούς, στα έγκυρα ψηφοδέλτια των οποίων το εκλογικό μέτρο χωράει τουλάχιστον μία φορά) με τη σειρά των μεγαλύτερων υπολοίπων από τους συνδυασμούς υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων η θέση δίνεται στον συνδυασμό που έχει καταλάβει τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση απόλυτης ισοψηφίας  γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε εκείνους που ισοψηφούν. Σε περίπτωση που όλα τα ψηφοδέλτια του συνδυασμού δεν φέρουν σταυρούς προτίμησης δηλώνεται στην εφορευτική επιτροπή από τον συνδυασμό δια του εκπροσώπου του, η σειρά με την οποία καταλαμβάνονται οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που αντιστοιχούν στον συνδυασμό. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που οι σταυροί των υποψηφίων δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων που έλαβε ο συνδυασμός, οπότε ορίζονται, κατά τα ως άνω, οι υποψήφιοι του συνδυασμού για την κάλυψη των υπόλοιπων θέσεων, που αντιστοιχούν στον συνδυασμό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και για τα μέλη της Γερουσίας.

27.7. Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

27.8. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Γερουσίας γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

27.9. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των τακτικών και των επίτιμων μελών του Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν, ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων και η κατανομή των εδρών. Στο πρακτικό αναφέρονται επίσης τα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε συνδυασμο ξεχωριστά, καθώς επίσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Γερουσίας. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καταχωρείται στα βιβλία πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων. Το πρακτικό με όλο το σχετικό εκλογικό υλικό των αρχαιρεσιών παραδίδεται με σχετική απόδειξη στον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος με τη σειρά του τα παραδίδει στον Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης, για φύλαξη στα γραφεία του Συλλόγου.

27.10. Εντός οκτώ ημερών από την εκλογή του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά ψήφων σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου ή του συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, με πρόσκληση του δεύτερου κατά σειρά ψήφων, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 28: Διαχειριστικό έτος

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.


Άρθρο 29: Βιβλία

Το σωματείο τηρεί τα κάτωθι βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών

β) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

γ) Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

δ) Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ορίζεται από τον νόμο

Άρθρο 30: Εσωτερικός κανονισμός

30.1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του σωματείου μπορούν να ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ημερομηνία ψήφισής του.

30.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 31: Τροποποίηση καταστατικού

31.1. Για την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την παρουσία τουλάχιστον των μισών πλέον ενός μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

31.2. Για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

31.3. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία.

Άρθρο 32: Διάλυση σωματείου

32.1. Η διάλυση του σωματείου επέρχεται:

α) Με απόφαση της Γ.Σ., λαμβανομένης με την παρουσία τουλάχιστον των μισών πλέον ενός μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

β) Αυτοδίκαια, μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 10.

γ) Με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίο, αν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 των μελών ή η εποπτεύουσα αρχή: i) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό, ii) αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί, iii) αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

32.2. Με μέριμνα των εκκαθαριστών ή του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, η διάλυση γνωστοποιείται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να καταχωριστεί στα βιβλία.

Άρθρο 33: Περιουσία

Η περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34: Γενική διάταξη

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο  35: Προσωρινό διοικητικό συμβούλιο

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

  1. Γεώργιο Αβραμίδη του Ελευθέριου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης.
  2. Χρήστο Κανέλα του Βασιλείου, κάτοικο Ηρακλείου.
  3. Αναστάσιο Λιβανίδη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παροικίας Πάρου.

Άρθρο 36: Τελική διάταξη

Το καταστατικό αυτό το οποίο αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφηκε σήμερα 18-11-2021 στο Ηράκλειο από τα ιδρυτικά μέλη.